ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
106 ສະຖິຕິວຽກງານ ຍຸຕິທຳຮາກຖານ ບ້ານປອດຄະດີທົ່ວປະເທດ ສົກປິ 2014-2015 ສະຖິຕິ 19-ສິງຫາ-2016 19-ສິງຫາ-2016 PDF (8.28 MB)
107 ແຜນພັດທະນາກະຊວງ 2016-2020 ແຜນພັດທະນາກະຊວງຍຸຕິທຳ 19-ສິງຫາ-2016 19-ສິງຫາ-2016 PDF (172.59 KB)
108 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 29-ກໍລະກົດ-2016 23-ສິງຫາ-2016 PDF (1.94 MB)
109 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/08/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 29-ສິງຫາ-2016 29-ສິງຫາ-2016
110 ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (1.03 MB)
111 ແບບພິມບົດສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (17.38 KB)
112 ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ (ລາວ) RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (990.42 KB)
113 ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ (ອັງກິດ) RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (742.81 KB)
114 ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ ກົດໝາຍ 01-ເມສາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF (496.93 KB)
115 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຍຸຕິທຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 13-ມິຖຸນາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF (562.24 KB)
116 ແບບພິມບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (32.84 KB)
117 ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (7.87 MB)
118 ການຝຶກອົບຮົມ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016
119 ຕົວຢ່າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016
120 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (204.09 KB)

Pages