ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
106 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກັນຍາ-2016 12-ກັນຍາ-2016
107 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 11-ກັນຍາ-2016 12-ກັນຍາ-2016
108 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ກັນຍາ-2016 20-ກັນຍາ-2016
109 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ກັນຍາ-2016 26-ກັນຍາ-2016
110 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 17-ສິງຫາ-2016 17-ສິງຫາ-2016 PDF (511.49 KB)
111 ສະຖິຕິ ເມືອງ 3 ສ້າງ ຸ ບ້ານ 3 ສ້າງ ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ ສົກປີ 2014-2015 ສະຖິຕິ 19-ສິງຫາ-2016 19-ສິງຫາ-2016 PDF (7.63 MB)
112 ສະຖິຕິວຽກງານ ຍຸຕິທຳຮາກຖານ ບ້ານປອດຄະດີທົ່ວປະເທດ ສົກປິ 2014-2015 ສະຖິຕິ 19-ສິງຫາ-2016 19-ສິງຫາ-2016 PDF (8.28 MB)
113 ແຜນພັດທະນາກະຊວງ 2016-2020 ແຜນພັດທະນາກະຊວງຍຸຕິທຳ 19-ສິງຫາ-2016 19-ສິງຫາ-2016 PDF (172.59 KB)
114 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 29-ກໍລະກົດ-2016 23-ສິງຫາ-2016 PDF (1.94 MB)
115 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/08/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 29-ສິງຫາ-2016 29-ສິງຫາ-2016
116 ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (1.03 MB)
117 ແບບພິມບົດສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (17.38 KB)
118 ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ (ລາວ) RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (990.42 KB)
119 ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ (ອັງກິດ) RIA Centre 06-ກໍລະກົດ-2016 06-ກໍລະກົດ-2016 PDF (742.81 KB)
120 ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ ກົດໝາຍ 01-ເມສາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF (496.93 KB)

Pages