ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/03/2023 15-ມີນາ-2023 15-ມີນາ-2023
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/03/2023 13-ມີນາ-2023 13-ມີນາ-2023
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 8/03/2023 09-ມີນາ-2023 09-ມີນາ-2023
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາສາມົ້ງ 3/03/2023 06-ມີນາ-2023 06-ມີນາ-2023
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/02/2023 21-ກຸມພາ-2023 21-ກຸມພາ-2023
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/02/2023 21-ກຸມພາ-2023 21-ກຸມພາ-2023
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/02/2023 21-ກຸມພາ-2023 21-ກຸມພາ-2023
8 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle Laos 08-ກໍລະກົດ-2022 08-ກໍລະກົດ-2022
9 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle English 08-ກໍລະກົດ-2022 08-ກໍລະກົດ-2022
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 01/05/2022 03-ພຶດສະພາ-2022 03-ພຶດສະພາ-2022
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 20/04/2022 20-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 18/04/2022 18-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 15/04/2022 15-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/04/2022 13-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/04/2022 11-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08-04-2022 08-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 06/04/2022 06-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 01/04/2022 01-ເມສາ-2022 19-ເມສາ-2022
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 30/03/2022 30-ມີນາ-2022 19-ເມສາ-2022
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 28/03/2022 28-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/03/2022 25-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 23/03/2022 23-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 21/03/2022 21-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 18/03/2022 18-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 16/03/2022 16-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 14/03/2022 14-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/03/2022 11-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 09/03/2022 09-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 07/03/2022 07-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 04/03/2022 04-ມີນາ-2022 22-ມີນາ-2022