ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/03/2020 20-ມີນາ-2020 20-ມີນາ-2020
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/03/2020 19-ມີນາ-2020 19-ມີນາ-2020
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/03/2020 19-ມີນາ-2020 19-ມີນາ-2020
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/03/2020 16-ມີນາ-2020 16-ມີນາ-2020
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/03/2020 13-ມີນາ-2020 13-ມີນາ-2020
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 06/03/2020 10-ມີນາ-2020 10-ມີນາ-2020
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 04/03/2020 10-ມີນາ-2020 10-ມີນາ-2020
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 02/03/2020 10-ມີນາ-2020 10-ມີນາ-2020
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/02/2020 21-ກຸມພາ-2020 21-ກຸມພາ-2020
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/02/2020 21-ກຸມພາ-2020 21-ກຸມພາ-2020
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/02/2020 13-ກຸມພາ-2020 13-ກຸມພາ-2020
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/02/2020 13-ກຸມພາ-2020 13-ກຸມພາ-2020
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/02/2020 13-ກຸມພາ-2020 13-ກຸມພາ-2020
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 07/02/2020 12-ກຸມພາ-2020 12-ກຸມພາ-2020
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 05/02/2020 05-ກຸມພາ-2020 05-ກຸມພາ-2020
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 03/02/2020 05-ກຸມພາ-2020 05-ກຸມພາ-2020
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/01/2020 03-ກຸມພາ-2020 03-ກຸມພາ-2020
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/01/2020 03-ກຸມພາ-2020 03-ກຸມພາ-2020
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/01/2020 03-ກຸມພາ-2020 03-ກຸມພາ-2020
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/01/2020 23-ມັງກອນ-2020 23-ມັງກອນ-2020
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/01/2020 23-ມັງກອນ-2020 23-ມັງກອນ-2020
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/01/2020 23-ມັງກອນ-2020 23-ມັງກອນ-2020
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/1/2020 16-ມັງກອນ-2020 16-ມັງກອນ-2020
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/1/2020 16-ມັງກອນ-2020 16-ມັງກອນ-2020
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/1/2020 13-ມັງກອນ-2020 13-ມັງກອນ-2020
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/1/2020 13-ມັງກອນ-2020 13-ມັງກອນ-2020
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/1/2020 07-ມັງກອນ-2020 07-ມັງກອນ-2020
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/1/2020 07-ມັງກອນ-2020 07-ມັງກອນ-2020
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/12/2019 07-ມັງກອນ-2020 07-ມັງກອນ-2020
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/12/2019 02-ມັງກອນ-2020 02-ມັງກອນ-2020