ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/7/2018 18-ກໍລະກົດ-2018 18-ກໍລະກົດ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/7/2018 09-ກໍລະກົດ-2018 09-ກໍລະກົດ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/7/2018 09-ກໍລະກົດ-2018 09-ກໍລະກົດ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/7/2018 05-ກໍລະກົດ-2018 05-ກໍລະກົດ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/7/2018 05-ກໍລະກົດ-2018 05-ກໍລະກົດ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/6/2018 29-ມິຖຸນາ-2018 29-ມິຖຸນາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/6/2018 29-ມິຖຸນາ-2018 29-ມິຖຸນາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/6/2018 25-ມິຖຸນາ-2018 25-ມິຖຸນາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/6/2018 21-ມິຖຸນາ-2018 21-ມິຖຸນາ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/6/2018 15-ມິຖຸນາ-2018 15-ມິຖຸນາ-2018
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/6/2018 11-ມິຖຸນາ-2018 11-ມິຖຸນາ-2018
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 08/6/2018 08-ມິຖຸນາ-2018 11-ມິຖຸນາ-2018
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 06/6/2018 08-ມິຖຸນາ-2018 08-ມິຖຸນາ-2018
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 04/6/2018 06-ມິຖຸນາ-2018 06-ມິຖຸນາ-2018
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 01/6/2018 04-ມິຖຸນາ-2018 04-ມິຖຸນາ-2018
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/5/2018 04-ມິຖຸນາ-2018 04-ມິຖຸນາ-2018
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/5/2018 04-ມິຖຸນາ-2018 04-ມິຖຸນາ-2018
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/5/2018 04-ມິຖຸນາ-2018 04-ມິຖຸນາ-2018
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/5/2018 04-ມິຖຸນາ-2018 04-ມິຖຸນາ-2018
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/5/2018 21-ພຶດສະພາ-2018 22-ພຶດສະພາ-2018
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/5/2018 18-ພຶດສະພາ-2018 18-ພຶດສະພາ-2018
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/5/2018 16-ພຶດສະພາ-2018 16-ພຶດສະພາ-2018
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/5/2018 16-ພຶດສະພາ-2018 16-ພຶດສະພາ-2018
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/5/2018 16-ພຶດສະພາ-2018 16-ພຶດສະພາ-2018
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/5/2018 10-ພຶດສະພາ-2018 10-ພຶດສະພາ-2018
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/5/2018 10-ພຶດສະພາ-2018 10-ພຶດສະພາ-2018
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/4/2018 26-ເມສາ-2018 26-ເມສາ-2018
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/4/2018 24-ເມສາ-2018 24-ເມສາ-2018
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/4/2018 09-ເມສາ-2018 09-ເມສາ-2018
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/4/2018 09-ເມສາ-2018 09-ເມສາ-2018