ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/11/2020 26-ພະຈິກ-2020 26-ພະຈິກ-2020
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/10/2020 20-ຕຸລາ-2020 20-ຕຸລາ-2020
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/09/2020 30-ກັນຍາ-2020 30-ກັນຍາ-2020
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/09/2020 30-ກັນຍາ-2020 30-ກັນຍາ-2020
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/08/2020 17-ສິງຫາ-2020 17-ສິງຫາ-2020
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/08/2020 13-ສິງຫາ-2020 13-ສິງຫາ-2020
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 05/08/2020 10-ສິງຫາ-2020 10-ສິງຫາ-2020
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/07/2020 22-ກໍລະກົດ-2020 27-ກໍລະກົດ-2020
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/07/2020 20-ກໍລະກົດ-2020 27-ກໍລະກົດ-2020
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/07/2020 17-ກໍລະກົດ-2020 27-ກໍລະກົດ-2020
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/07/2020 15-ກໍລະກົດ-2020 27-ກໍລະກົດ-2020
12 ບົດເພັງເຜີຍແຜ່ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ Lao Civil Code Music Video 09-ກໍລະກົດ-2020 09-ກໍລະກົດ-2020
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/06/2020 02-ກໍລະກົດ-2020 02-ກໍລະກົດ-2020
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/06/2020 02-ກໍລະກົດ-2020 02-ກໍລະກົດ-2020
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/06/2020 22-ມິຖຸນາ-2020 02-ກໍລະກົດ-2020
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/06/2020 17-ມິຖຸນາ-2020 02-ກໍລະກົດ-2020
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 05/06/2020 11-ມິຖຸນາ-2020 11-ມິຖຸນາ-2020
18 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 03/06/2020 04-ມິຖຸນາ-2020 04-ມິຖຸນາ-2020
19 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 01/06/2020 04-ມິຖຸນາ-2020 04-ມິຖຸນາ-2020
20 ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ - Lao Civil Code ( Cartoon Motion ) 03-ມິຖຸນາ-2020 03-ມິຖຸນາ-2020
21 ສະປອດໂຄສະນາ ເລື່ອງ: "ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ຂາດຫາຍ" 02-ມິຖຸນາ-2020 02-ມິຖຸນາ-2020
22 ສະປອດໂຄສະນາ ເລື່ອງ: "ສັງຄົມອອນລາຍ" 02-ມິຖຸນາ-2020 02-ມິຖຸນາ-2020
23 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/5/2020 02-ມິຖຸນາ-2020 02-ມິຖຸນາ-2020
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/05/2020 26-ພຶດສະພາ-2020 26-ພຶດສະພາ-2020
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/05/2020 21-ພຶດສະພາ-2020 21-ພຶດສະພາ-2020
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/05/2020 20-ພຶດສະພາ-2020 20-ພຶດສະພາ-2020
27 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຈັດພິມປຶ້ມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ 18-ພຶດສະພາ-2020 18-ພຶດສະພາ-2020 PDF icon PDF (525.37 KB)
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/05/2020 18-ພຶດສະພາ-2020 18-ພຶດສະພາ-2020
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/05/2020 18-ພຶດສະພາ-2020 18-ພຶດສະພາ-2020
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/05/2020 18-ພຶດສະພາ-2020 18-ພຶດສະພາ-2020