ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/02/2021 26-ກຸມພາ-2021 26-ກຸມພາ-2021
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 24-ກຸມພາ-2021 24-ກຸມພາ-2021
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 24-ກຸມພາ-2021 24-ກຸມພາ-2021
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/02/2021 22-ກຸມພາ-2021 22-ກຸມພາ-2021
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/02/2021 19-ກຸມພາ-2021 18-ກຸມພາ-2021
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/02/2021 17-ກຸມພາ-2021 18-ກຸມພາ-2021
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/02/2021 10-ກຸມພາ-2021 09-ກຸມພາ-2021
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/02/2021 05-ກຸມພາ-2021 29-ມັງກອນ-2021
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 03/02/2021 03-ກຸມພາ-2021 29-ມັງກອນ-2021
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 01/02/2021 01-ກຸມພາ-2021 29-ມັງກອນ-2021
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 29/01/2021 29-ມັງກອນ-2021 29-ມັງກອນ-2021
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 27/01/2021 27-ມັງກອນ-2021 27-ມັງກອນ-2021
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/01/2021 25-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/01/2021 22-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 20/01/2021 20-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 18/01/2021 18-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/01/2020 13-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/01/2021 11-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08/01/2021 08-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 06/01/2021 06-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 01/01/2021 01-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 30/12/2020 30-ທັນວາ-2020 26-ມັງກອນ-2021
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/12/2020 25-ທັນວາ-2020 26-ມັງກອນ-2021
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 27/11/2020 27-ພະຈິກ-2020 26-ມັງກອນ-2021
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 23/12/2020 23-ທັນວາ-2020 26-ມັງກອນ-2021
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 02/12/2020 02-ທັນວາ-2020 26-ມັງກອນ-2021
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/11/2020 13-ພະຈິກ-2020 26-ມັງກອນ-2021
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/11/2020 11-ພະຈິກ-2020 26-ມັງກອນ-2021
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 9/11/2020 09-ພະຈິກ-2020 26-ພະຈິກ-2020
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/10/2020 20-ຕຸລາ-2020 20-ຕຸລາ-2020