ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/4/2019 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/4/2019 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/4/2019 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/3/2019 01-ເມສາ-2019 01-ເມສາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/3/2019 01-ເມສາ-2019 01-ເມສາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/3/2019 19-ມີນາ-2019 19-ມີນາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/3/2019 19-ມີນາ-2019 19-ມີນາ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/3/2019 05-ມີນາ-2019 05-ມີນາ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/3/2019 04-ມີນາ-2019 04-ມີນາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/2/2019 27-ກຸມພາ-2019 27-ກຸມພາ-2019
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/2/2019 20-ກຸມພາ-2019 20-ກຸມພາ-2019
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/2/2019 11-ກຸມພາ-2019 11-ກຸມພາ-2019
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/2/2019 11-ກຸມພາ-2019 11-ກຸມພາ-2019
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/2/2019 11-ກຸມພາ-2019 11-ກຸມພາ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/1/2019 30-ມັງກອນ-2019 30-ມັງກອນ-2019
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/1/2019 30-ມັງກອນ-2019 30-ມັງກອນ-2019
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/1/2019 18-ມັງກອນ-2019 18-ມັງກອນ-2019
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/1/2019 16-ມັງກອນ-2019 16-ມັງກອນ-2019
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/1/2019 16-ມັງກອນ-2019 16-ມັງກອນ-2019
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/1/2019 10-ມັງກອນ-2019 10-ມັງກອນ-2019
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/1/2019 08-ມັງກອນ-2019 08-ມັງກອນ-2019
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/1/2019 08-ມັງກອນ-2019 08-ມັງກອນ-2019
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/12/2018 03-ມັງກອນ-2019 03-ມັງກອນ-2019
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/12/2018 03-ມັງກອນ-2019 03-ມັງກອນ-2019
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/12/2018 27-ທັນວາ-2018 27-ທັນວາ-2018
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/12/2018 18-ທັນວາ-2018 18-ທັນວາ-2018
27 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 13-ທັນວາ-2018 13-ທັນວາ-2018 PDF (565.55 KB)
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/12/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018