ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/01/2020 23-ມັງກອນ-2020 23-ມັງກອນ-2020
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/01/2020 23-ມັງກອນ-2020 23-ມັງກອນ-2020
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/01/2020 23-ມັງກອນ-2020 23-ມັງກອນ-2020
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/1/2020 16-ມັງກອນ-2020 16-ມັງກອນ-2020
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/1/2020 16-ມັງກອນ-2020 16-ມັງກອນ-2020
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/1/2020 13-ມັງກອນ-2020 13-ມັງກອນ-2020
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/1/2020 13-ມັງກອນ-2020 13-ມັງກອນ-2020
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/1/2020 07-ມັງກອນ-2020 07-ມັງກອນ-2020
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/1/2020 07-ມັງກອນ-2020 07-ມັງກອນ-2020
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/12/2019 07-ມັງກອນ-2020 07-ມັງກອນ-2020
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/12/2019 02-ມັງກອນ-2020 02-ມັງກອນ-2020
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/12/2019 02-ມັງກອນ-2020 02-ມັງກອນ-2020
13 ປື້ມ​ບັນ​ຊີ​ລາຍຊື່ຜູ້ຕັດ​ສີນ New Updated 2019 30-ທັນວາ-2019 30-ທັນວາ-2019 PDF icon PDF (4.49 MB)
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/12/2019 18-ທັນວາ-2019 18-ທັນວາ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/2/2019 18-ທັນວາ-2019 18-ທັນວາ-2019
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/12/2019 11-ທັນວາ-2019 11-ທັນວາ-2019
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/12/2019 10-ທັນວາ-2019 10-ທັນວາ-2019
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/12/2019 10-ທັນວາ-2019 10-ທັນວາ-2019
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/12/2019 10-ທັນວາ-2019 10-ທັນວາ-2019
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/11/2019 20-ພະຈິກ-2019 20-ພະຈິກ-2019
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/11/2019 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019