ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/11/2019 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/11/2019 20-ພະຈິກ-2019 20-ພະຈິກ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/11/2019 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/10/2019 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/10/2019 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/10/2019 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/10/2019 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/10/2019 21-ຕຸລາ-2019 21-ຕຸລາ-2019
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/10/2019 21-ຕຸລາ-2019 21-ຕຸລາ-2019
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/10/2019 21-ຕຸລາ-2019 21-ຕຸລາ-2019
19 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະບຽນສານ 01-ຕຸລາ-2019 16-ຕຸລາ-2019 PDF icon PDF (639.8 KB)
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/10/2019 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/10/2019 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/10/2019 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/10/2019 08-ຕຸລາ-2019 08-ຕຸລາ-2019
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/10/2019 08-ຕຸລາ-2019 08-ຕຸລາ-2019
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/9/2019 20-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/9/2019 18-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/9/2019 13-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/9/2019 11-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/9/2019 16-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/8/2019 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019