ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/2/2019 20-ກຸມພາ-2019 20-ກຸມພາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/2/2019 11-ກຸມພາ-2019 11-ກຸມພາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/2/2019 11-ກຸມພາ-2019 11-ກຸມພາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/2/2019 11-ກຸມພາ-2019 11-ກຸມພາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/1/2019 30-ມັງກອນ-2019 30-ມັງກອນ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/1/2019 30-ມັງກອນ-2019 30-ມັງກອນ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/1/2019 18-ມັງກອນ-2019 18-ມັງກອນ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/1/2019 16-ມັງກອນ-2019 16-ມັງກອນ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/1/2019 16-ມັງກອນ-2019 16-ມັງກອນ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/1/2019 10-ມັງກອນ-2019 10-ມັງກອນ-2019
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/1/2019 08-ມັງກອນ-2019 08-ມັງກອນ-2019
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/1/2019 08-ມັງກອນ-2019 08-ມັງກອນ-2019
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/12/2018 03-ມັງກອນ-2019 03-ມັງກອນ-2019
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/12/2018 03-ມັງກອນ-2019 03-ມັງກອນ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/12/2018 27-ທັນວາ-2018 27-ທັນວາ-2018
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/12/2018 18-ທັນວາ-2018 18-ທັນວາ-2018
17 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 13-ທັນວາ-2018 13-ທັນວາ-2018 PDF (565.55 KB)
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/12/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/11/2018 07-ທັນວາ-2018 07-ທັນວາ-2018
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/11/2018 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/11/2018 26-ພະຈິກ-2018 26-ພະຈິກ-2018
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/11/2018 14-ພະຈິກ-2018 14-ພະຈິກ-2018
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/11/2018 12-ພະຈິກ-2018 12-ພະຈິກ-2018
26 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/11/2018 09-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
27 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/11/2018 07-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
28 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/11/2018 05-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
29 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/11/2018 06-ພະຈິກ-2018 06-ພະຈິກ-2018
30 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/10/2018 01-ພະຈິກ-2018 01-ພະຈິກ-2018