ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
91 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/11/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 29-ພະຈິກ-2016 29-ພະຈິກ-2016
92 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ຕຸລາ-2016 04-ຕຸລາ-2016
93 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 9/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ຕຸລາ-2016 10-ຕຸລາ-2016
94 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ຕຸລາ-2016 21-ຕຸລາ-2016
95 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 23/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 24-ຕຸລາ-2016 24-ຕຸລາ-2016
96 ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 02-ກັນຍາ-2016 06-ກັນຍາ-2016 PDF (477.47 KB)
97 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 04/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກັນຍາ-2016 07-ກັນຍາ-2016
98 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/08/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ສິງຫາ-2016 12-ກັນຍາ-2016
99 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/08/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ສິງຫາ-2016 12-ກັນຍາ-2016
100 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກັນຍາ-2016 12-ກັນຍາ-2016
101 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 11-ກັນຍາ-2016 12-ກັນຍາ-2016
102 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ກັນຍາ-2016 20-ກັນຍາ-2016
103 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/09/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ກັນຍາ-2016 26-ກັນຍາ-2016
104 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 17-ສິງຫາ-2016 17-ສິງຫາ-2016 PDF (511.49 KB)
105 ສະຖິຕິ ເມືອງ 3 ສ້າງ ຸ ບ້ານ 3 ສ້າງ ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ ສົກປີ 2014-2015 ສະຖິຕິ 19-ສິງຫາ-2016 19-ສິງຫາ-2016 PDF (7.63 MB)

Pages