ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ມີນາ-2018 07-ມີນາ-2018
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ມີນາ-2018 19-ມີນາ-2018
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກຸມພາ-2018 12-ກຸມພາ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ກຸມພາ-2018 28-ກຸມພາ-2018
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 31/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ທັນວາ-2017 10-ມັງກອນ-2018
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ມັງກອນ-2018 15-ມັງກອນ-2018
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ມັງກອນ-2018 22-ມັງກອນ-2018
11 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 29-ມັງກອນ-2018 29-ມັງກອນ-2018
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມັງກອນ-2018 10-ມັງກອນ-2018
13 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
14 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ພະຈິກ-2017 05-ທັນວາ-2017
15 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017

Pages