ນິຕິກຳທີ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
1 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ກົດໝາຍ 08-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (2.93 MB)
2 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ກົດໝາຍ 15-ມິຖຸນາ-2004 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (2.28 MB)
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດເດັກ ກົດໝາຍ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (14.96 MB)
4 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ກົດໝາຍ 18-ສິງຫາ-2008 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (1.57 MB)
5 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ກົດໝາຍ 26-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (7.68 MB)
6 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ກົດໝາຍ 27-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (10.41 MB)
7 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກົດໝາຍ 30-ທັນວາ-2010 22-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (9.62 MB)
8 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ກົດໝາຍ 16-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (430.59 KB)
9 Family Register law ກົດໝາຍ 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (10.41 MB)