ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Primary tabs

ສູນປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ
ກົມກົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ຕູ້ ປ.ນ. 08
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: +856-21 415521
ແຟັກ: +856-21 414106
ອີເມລriacentre.laomoj@gmail.com
ເວັບໄຊ: www.moj.gov.la/riacentre