ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 16/04/2021 16-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 14/04/2021 14-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 12/04/2021 12-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 09/04/2021 09-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 07/04/2021 07-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 02/04/2021 02-ເມສາ-2021 02-ເມສາ-2021
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/04/2021 05-ເມສາ-2021 02-ເມສາ-2021
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 31/03/2021 31-ມີນາ-2021 02-ເມສາ-2021
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 29/03/2021 29-ມີນາ-2021 26-ມີນາ-2021
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/03/2021 26-ມີນາ-2021 26-ມີນາ-2021
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 24/03/2021 24-ມີນາ-2021 24-ມີນາ-2021
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/03/2021 22-ມີນາ-2021 22-ມີນາ-2021
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/03/2021 17-ມີນາ-2021 17-ມີນາ-2021
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 15/03/2021 15-ມີນາ-2021 17-ມີນາ-2021
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 12/03/2021 12-ມີນາ-2021 17-ມີນາ-2021
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 08/03/2021 08-ມີນາ-2021 09-ມີນາ-2021
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/03/2021 05-ມີນາ-2021 09-ມີນາ-2021
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/02/2021 26-ກຸມພາ-2021 26-ກຸມພາ-2021
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 24-ກຸມພາ-2021 24-ກຸມພາ-2021
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 24-ກຸມພາ-2021 24-ກຸມພາ-2021
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/02/2021 22-ກຸມພາ-2021 22-ກຸມພາ-2021
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/02/2021 19-ກຸມພາ-2021 18-ກຸມພາ-2021
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 17/02/2021 17-ກຸມພາ-2021 18-ກຸມພາ-2021
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 10/02/2021 10-ກຸມພາ-2021 09-ກຸມພາ-2021
25 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/02/2021 05-ກຸມພາ-2021 29-ມັງກອນ-2021
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 03/02/2021 03-ກຸມພາ-2021 29-ມັງກອນ-2021
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 01/02/2021 01-ກຸມພາ-2021 29-ມັງກອນ-2021
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 29/01/2021 29-ມັງກອນ-2021 29-ມັງກອນ-2021
29 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 27/01/2021 27-ມັງກອນ-2021 27-ມັງກອນ-2021
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 25/01/2021 25-ມັງກອນ-2021 26-ມັງກອນ-2021