ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Primary tabs

ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:

ທ່ານ ນາງ ລົດຈະນາ ເຂັມທອງ ເບີໂທ 020 2220 4047
ທ່ານ ນາງ ວາລະພອນ ເອກະພັນ ເບີໂທ 020 5542 1891
ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ຈັນທະວິໄລ ເບີໂທ 020 9924 8951
ທ່ານ ປານ ສົມວິຈິດ  ເບີໂທ 020 5694 6803

ເວລາໃຫ້ການບໍລິການ:

ໂມງລັດຖະການ