ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
121 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຍຸຕິທຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 13-ມິຖຸນາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF (562.24 KB)
122 ແບບພິມບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (32.84 KB)
123 ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (7.87 MB)
124 ການຝຶກອົບຮົມ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016
125 ຕົວຢ່າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016
126 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (204.09 KB)
127 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (163.49 KB)
128 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງນິຕິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF (2.74 MB)
129 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ດຳລັດ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF (1.51 MB)
130 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 29-ກັນຍາ-2009 12-ກຸມພາ-2016 PDF (511.49 KB)
131 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 10-ຕຸລາ-2014 12-ກຸມພາ-2016
132 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ກົດໝາຍ 15-ມິຖຸນາ-2004 21-ມັງກອນ-2016 PDF (2.28 MB)
133 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດເດັກ ກົດໝາຍ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF (14.96 MB)
134 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF (2.82 MB)
135 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ກົດໝາຍ 18-ສິງຫາ-2008 21-ມັງກອນ-2016 PDF (1.57 MB)

Pages