ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
121 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມິຖຸນາ-2016 PDF (163.49 KB)
122 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງນິຕິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF (2.74 MB)
123 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ດຳລັດ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF (1.51 MB)
124 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 29-ກັນຍາ-2009 12-ກຸມພາ-2016 PDF (511.49 KB)
125 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 10-ຕຸລາ-2014 12-ກຸມພາ-2016
126 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ກົດໝາຍ 15-ມິຖຸນາ-2004 21-ມັງກອນ-2016 PDF (2.28 MB)
127 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດເດັກ ກົດໝາຍ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF (14.96 MB)
128 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF (2.82 MB)
129 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ກົດໝາຍ 18-ສິງຫາ-2008 21-ມັງກອນ-2016 PDF (1.57 MB)
130 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ກົດໝາຍ 26-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF (7.68 MB)
131 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ກົດໝາຍ 27-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF (10.41 MB)
132 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກົດໝາຍ 30-ທັນວາ-2010 22-ມັງກອນ-2016 PDF (9.62 MB)
133 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ກົດໝາຍ 16-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF (430.59 KB)
134 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ກົດໝາຍ 08-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF (2.93 MB)
135 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມັງກອນ-2016 PDF (172.44 KB)

Pages