ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
76 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 5/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ກຸມພາ-2017 06-ກຸມພາ-2017
77 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 06-ມັງກອນ-2016 08-ກຸມພາ-2017 PDF (618.68 KB)
78 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ກຸມພາ-2017 13-ກຸມພາ-2017
79 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ກຸມພາ-2017 20-ກຸມພາ-2017
80 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 27-ກຸມພາ-2017 27-ກຸມພາ-2017
81 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ 411 /ນຍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ 10-ພະຈິກ-2016 04-ມັງກອນ-2017 PDF (592.11 KB)
82 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ມັງກອນ-2017 04-ມັງກອນ-2017
83 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/12/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ທັນວາ-2016 05-ມັງກອນ-2017
84 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ 404 /ນຍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ 23-ພະຈິກ-2007 05-ມັງກອນ-2017 PDF (4.59 MB)
85 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 8/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມັງກອນ-2017 10-ມັງກອນ-2017
86 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ມັງກອນ-2017 17-ມັງກອນ-2017
87 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ມັງກອນ-2017 23-ມັງກອນ-2017
88 ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທຳ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ທິດທາງ, ແຜນຈຸດສຸມຽກງານຍຸຕິທຳປະຈຳປີ 2017 ບົດສະຫຼຸບ 26-ມັງກອນ-2017 26-ມັງກອນ-2017 PDF (9.1 MB)
89 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 30-ມັງກອນ-2017 30-ມັງກອນ-2017
90 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/12/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ທັນວາ-2016 12-ທັນວາ-2016

Pages