ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
76 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ມັງກອນ-2017 04-ມັງກອນ-2017
77 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/12/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ທັນວາ-2016 05-ມັງກອນ-2017
78 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ 404 /ນຍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ 23-ພະຈິກ-2007 05-ມັງກອນ-2017 PDF (4.59 MB)
79 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 8/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມັງກອນ-2017 10-ມັງກອນ-2017
80 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ມັງກອນ-2017 17-ມັງກອນ-2017
81 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ມັງກອນ-2017 23-ມັງກອນ-2017
82 ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທຳ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ທິດທາງ, ແຜນຈຸດສຸມຽກງານຍຸຕິທຳປະຈຳປີ 2017 ບົດສະຫຼຸບ 26-ມັງກອນ-2017 26-ມັງກອນ-2017 PDF (9.1 MB)
83 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/1/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 30-ມັງກອນ-2017 30-ມັງກອນ-2017
84 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/12/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ທັນວາ-2016 12-ທັນວາ-2016
85 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/12/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ທັນວາ-2016 15-ທັນວາ-2016
86 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/12/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ທັນວາ-2016 21-ທັນວາ-2016
87 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 30/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ພະຈິກ-2016 16-ພະຈິກ-2016
88 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6/11/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ພະຈິກ-2016 16-ພະຈິກ-2016
89 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13/11/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 14-ພະຈິກ-2016 16-ພະຈິກ-2016
90 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20/11/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ພະຈິກ-2016 21-ພະຈິກ-2016

Pages