ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
61 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ມິຖຸນາ-2017 20-ມິຖຸນາ-2017
62 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 23/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ພຶດສະພາ-2017 02-ພຶດສະພາ-2017
63 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 30/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ພຶດສະພາ-2017 04-ພຶດສະພາ-2017
64 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 05-ພຶດສະພາ-2017 05-ພຶດສະພາ-2017 PDF (1.23 MB)
65 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ພຶດສະພາ-2017 08-ພຶດສະພາ-2017
66 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ພຶດສະພາ-2017 22-ພຶດສະພາ-2017
67 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 24-ພຶດສະພາ-2017 24-ພຶດສະພາ-2017
68 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ພຶດສະພາ-2017 31-ພຶດສະພາ-2017
69 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
70 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
71 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
72 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 24-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
73 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
74 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 5/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ມີນາ-2017 15-ມີນາ-2017
75 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ມີນາ-2017 15-ມີນາ-2017

Pages