ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
61 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 24-ພຶດສະພາ-2017 24-ພຶດສະພາ-2017
62 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ພຶດສະພາ-2017 31-ພຶດສະພາ-2017
63 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
64 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
65 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
66 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 24-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
67 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ເມສາ-2017 21-ເມສາ-2017
68 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 5/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ມີນາ-2017 15-ມີນາ-2017
69 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/3/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ມີນາ-2017 15-ມີນາ-2017
70 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 5/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ກຸມພາ-2017 06-ກຸມພາ-2017
71 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 06-ມັງກອນ-2016 08-ກຸມພາ-2017 PDF (618.68 KB)
72 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ກຸມພາ-2017 13-ກຸມພາ-2017
73 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ກຸມພາ-2017 20-ກຸມພາ-2017
74 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/2/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 27-ກຸມພາ-2017 27-ກຸມພາ-2017
75 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ 411 /ນຍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ 10-ພະຈິກ-2016 04-ມັງກອນ-2017 PDF (592.11 KB)

Pages