ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
46 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ສິງຫາ-2017 31-ສິງຫາ-2017
47 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກໍລະກົດ-2017 04-ກໍລະກົດ-2017
48 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ກໍລະກົດ-2017 07-ກໍລະກົດ-2017
49 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 9/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2017 17-ກໍລະກົດ-2017
50 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ກໍລະກົດ-2017 31-ກໍລະກົດ-2017
51 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 23/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ກໍລະກົດ-2017 31-ກໍລະກົດ-2017
52 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 30/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ກໍລະກົດ-2017 31-ກໍລະກົດ-2017
53 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ມິຖຸນາ-2017 06-ມິຖຸນາ-2017
54 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ມິຖຸນາ-2017 13-ມິຖຸນາ-2017
55 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ມິຖຸນາ-2017 20-ມິຖຸນາ-2017
56 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 23/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ພຶດສະພາ-2017 02-ພຶດສະພາ-2017
57 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 30/4/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ພຶດສະພາ-2017 04-ພຶດສະພາ-2017
58 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 05-ພຶດສະພາ-2017 05-ພຶດສະພາ-2017 PDF (1.23 MB)
59 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ພຶດສະພາ-2017 08-ພຶດສະພາ-2017
60 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/5/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ພຶດສະພາ-2017 22-ພຶດສະພາ-2017

Pages