ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
16 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/4/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ເມສາ-2018 25-ເມສາ-2018
17 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ມີນາ-2018 07-ມີນາ-2018
18 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
19 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/3/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ມີນາ-2018 19-ມີນາ-2018
20 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
21 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກຸມພາ-2018 12-ກຸມພາ-2018
22 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
23 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ກຸມພາ-2018 28-ກຸມພາ-2018
24 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 31/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ທັນວາ-2017 10-ມັງກອນ-2018
25 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມັງກອນ-2018 10-ມັງກອນ-2018
26 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ມັງກອນ-2018 15-ມັງກອນ-2018
27 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ມັງກອນ-2018 22-ມັງກອນ-2018
28 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 29-ມັງກອນ-2018 29-ມັງກອນ-2018
29 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
30 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ພະຈິກ-2017 05-ທັນວາ-2017

Pages