ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/12/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 11-ທັນວາ-2019 11-ທັນວາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/12/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ທັນວາ-2019 10-ທັນວາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/12/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ທັນວາ-2019 10-ທັນວາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/12/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ທັນວາ-2019 10-ທັນວາ-2019
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/12/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ທັນວາ-2019 03-ທັນວາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019

Pages