ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 05/02/2023 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ກຸມພາ-2023
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/01/2023 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ມັງກອນ-2023
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/01/2023 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ມັງກອນ-2023
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/01/2023 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ມັງກອນ-2023
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/07/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກໍລະກົດ-2022
6 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle English Videos 08-ກໍລະກົດ-2022
7 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle Laos Videos 08-ກໍລະກົດ-2022
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/6/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ກໍລະກົດ-2022
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/06/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ມິຖຸນາ-2022
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/06/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ມິຖຸນາ-2022

Pages