ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 21-ກຸມພາ-2020 21-ກຸມພາ-2020
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 21-ກຸມພາ-2020 21-ກຸມພາ-2020
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/02/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກຸມພາ-2020 17-ກຸມພາ-2020
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 02/02/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ກຸມພາ-2020 10-ກຸມພາ-2020
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 13-ກຸມພາ-2020 13-ກຸມພາ-2020
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 13-ກຸມພາ-2020 13-ກຸມພາ-2020
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 13-ກຸມພາ-2020 13-ກຸມພາ-2020
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 07/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 12-ກຸມພາ-2020 12-ກຸມພາ-2020
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 09/02/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ກຸມພາ-2020 10-ກຸມພາ-2020
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 05/02/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ກຸມພາ-2020 05-ກຸມພາ-2020

Pages