ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 26/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ກຸມພາ-2021
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 24-ກຸມພາ-2021
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 24/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 24-ກຸມພາ-2021
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 22/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 22-ກຸມພາ-2021
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21.2.2021 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ກຸມພາ-2021
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 19/02/2021 ລາຍການວິທະຍຸ 18-ກຸມພາ-2021
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 9/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ພະຈິກ-2020
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 11/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ມັງກອນ-2021
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 13/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ມັງກອນ-2021
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 27/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ມັງກອນ-2021

Pages