ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ກັນຍາ-2019 23-ກັນຍາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/9/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 20-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/9/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 18-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/9/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 13-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/9/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 11-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/9/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 16-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ກັນຍາ-2019 16-ກັນຍາ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 8/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ກັນຍາ-2019 09-ກັນຍາ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/8/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 30-ສິງຫາ-2019 02-ກັນຍາ-2019
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ກັນຍາ-2019 02-ກັນຍາ-2019

Pages