ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 20-ກຸມພາ-2018 20-ກຸມພາ-2018
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ກຸມພາ-2018 15-ກຸມພາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ກຸມພາ-2018 15-ກຸມພາ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກຸມພາ-2018 12-ກຸມພາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ກຸມພາ-2018 07-ກຸມພາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/02/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/01/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 31-ມັງກອນ-2018 31-ມັງກອນ-2018

Pages