ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 18-ກໍລະກົດ-2018 18-ກໍລະກົດ-2018
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2018 17-ກໍລະກົດ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກໍລະກົດ-2018 04-ກໍລະກົດ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ກໍລະກົດ-2018 09-ກໍລະກົດ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ກໍລະກົດ-2018 09-ກໍລະກົດ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ກໍລະກົດ-2018 05-ກໍລະກົດ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ກໍລະກົດ-2018 05-ກໍລະກົດ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ມິຖຸນາ-2018 29-ມິຖຸນາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ມິຖຸນາ-2018 29-ມິຖຸນາ-2018
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/6/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ມິຖຸນາ-2018 26-ມິຖຸນາ-2018

Pages