ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 30/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2019 17-ກໍລະກົດ-2019
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 23/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2019 17-ກໍລະກົດ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 18-ມິຖຸນາ-2019 18-ມິຖຸນາ-2019
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 16/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ມິຖຸນາ-2019 17-ມິຖຸນາ-2019
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 9/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມິຖຸນາ-2019 10-ມິຖຸນາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ມິຖຸນາ-2019 07-ມິຖຸນາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/6/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ມິຖຸນາ-2019 07-ມິຖຸນາ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 2/6/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ມິຖຸນາ-2019 03-ມິຖຸນາ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 26/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ພຶດສະພາ-2019 28-ພຶດສະພາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/5/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 27-ພຶດສະພາ-2019 27-ພຶດສະພາ-2019

Pages