ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 14-ພະຈິກ-2018 14-ພະຈິກ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 12-ພະຈິກ-2018 12-ພະຈິກ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/11/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
4 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
5 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
6 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ພະຈິກ-2018 09-ພະຈິກ-2018
7 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/11/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 06-ພະຈິກ-2018 06-ພະຈິກ-2018
8 ການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/10/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 01-ພະຈິກ-2018 01-ພະຈິກ-2018
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/10/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ພະຈິກ-2018 01-ພະຈິກ-2018
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/10/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ຕຸລາ-2018 23-ຕຸລາ-2018

Pages