ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 19/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ພຶດສະພາ-2019 20-ພຶດສະພາ-2019
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 12/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ພຶດສະພາ-2019 13-ພຶດສະພາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/5/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ພຶດສະພາ-2019 10-ພຶດສະພາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/5/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ພຶດສະພາ-2019 10-ພຶດສະພາ-2019
5 ການຈຳໜ່າຍປຶ້ມປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ແຈ້ງການ 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019 PDF (3.68 MB)
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 04/6/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 06-ມິຖຸນາ-2018 06-ມິຖຸນາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/5/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/5/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 5/5/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ພຶດສະພາ-2019 06-ພຶດສະພາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/4/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 02-ພຶດສະພາ-2019 02-ພຶດສະພາ-2019

Pages