ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/9/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກັນຍາ-2018 17-ກັນຍາ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/9/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 14-ກັນຍາ-2018 14-ກັນຍາ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/9/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 02-ກັນຍາ-2018 02-ກັນຍາ-2018
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 9/9/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ກັນຍາ-2018 09-ກັນຍາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/9/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ກັນຍາ-2018 10-ກັນຍາ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/9/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 07-ກັນຍາ-2018 07-ກັນຍາ-2018
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/8/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 27-ສິງຫາ-2018 27-ສິງຫາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/9/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 03-ກັນຍາ-2018 03-ກັນຍາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 31-ສິງຫາ-2018 31-ສິງຫາ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 30-ສິງຫາ-2018 30-ສິງຫາ-2018

Pages