ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
11 ຄຳແກ້ຄຳຮ້ອງ 2 ຄົນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (392.71 KB)
12 ບົດບັນທຶກຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (298.97 KB)
13 ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄຳຮ້ອງມາພິຈາລະນາ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (289.84 KB)
14 ບົດບັນທຶກການໄກ່ຍເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (300.38 KB)
15 ບົດບັນທຶກຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (313.98 KB)
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (277.47 KB)
17 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ 1 ຄົນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (276.82 KB)
18 ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (348.92 KB)
19 ໜັງສືຄ້ານຕົວ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (209.36 KB)
20 ໃບສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (263.19 KB)

Pages