ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
11 ຄຳຮ້ອງ 2 ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (380.42 KB)
12 ໝາຍເຊີນ ກໍລະນີເປັນສຳນວນຄຳຮ້ອງ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (274.9 KB)
13 ໝາຍເຊີນ ເປັນສຳນວນ ຂ.ຍ 1 ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (287.13 KB)
14 ບົດບັນທຶກການໄກ່ຍເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (300.38 KB)
15 ບົດບັນທຶກຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (313.98 KB)
16 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (277.47 KB)
17 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ 1 ຄົນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (276.82 KB)
18 ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (348.92 KB)
19 ໜັງສືຄ້ານຕົວ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (209.36 KB)
20 ໃບສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF icon PDF (263.19 KB)

Pages