ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້sort descending ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ບົດບັນທຶກສຳນວນ ໃຫ້ຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (280.71 KB)
2 ບົດບັນທຶກສຳນວນ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (281.97 KB)
3 ໃບຮັບເງິນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (283.45 KB)
4 ໃບຮັບຊາບຄຳຮ້ອງ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (295.77 KB)
5 ໃບສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (263.19 KB)
6 ຄຳຮ້ອງ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (380.63 KB)
7 ໜັງສືຄ້ານຕົວ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (209.36 KB)
8 ຄຳຮ້ອງ 2 ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (380.42 KB)
9 ໃບສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (348.92 KB)
10 ໝາຍເຊີນ ກໍລະນີເປັນສຳນວນຄຳຮ້ອງ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (274.9 KB)

Pages