ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້sort descending ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຄຳແກ້ຄຳຮ້ອງ 2 ຄົນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (392.71 KB)
2 ບົດບັນທຶກຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (298.97 KB)
3 ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄຳຮ້ອງມາພິຈາລະນາ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (289.84 KB)
4 ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄຳຮ້ອງມາພິຈາລະນາ 2 ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (288.68 KB)
5 ບົດບັນທຶກສຳນວນ ໃຫ້ຜູ່ໄກ່ເກັ່ຍ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (280.71 KB)
6 ບົດບັນທຶກສຳນວນ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (281.97 KB)
7 ໃບຮັບເງິນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (283.45 KB)
8 ໃບຮັບຊາບຄຳຮ້ອງ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (295.77 KB)
9 ໃບສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄກ່ເກັ່ຍ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຕັດສີນ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (263.19 KB)
10 ຄຳຮ້ອງ ແບບຟອມ 10-ພຶດສະພາ-2016 10-ພຶດສະພາ-2016 PDF (380.63 KB)

Pages