ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ຫົວໜ້າສະຖາບັນ

ທ່ານ ບຸນຕາ ສ.ຜາບມີໄຊ

ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ຮອງຫົວຫນ້າ ສະຖາບັນ

ທ່ານ ແສງພະຈັນ ວົງໂພທອງ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 461975
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນໍາວຽກພາກວິຊາ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສີວິໄຊ ປະສານພອນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 461975
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາການ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ໄກ່ທິບພະຈັນ ພວງພະຈັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 461975
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີນໍາວຽກບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ