ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/11/2020 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ພະຈິກ-2020 26-ພະຈິກ-2020
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ພະຈິກ-2020 23-ພະຈິກ-2020
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ພະຈິກ-2020 23-ພະຈິກ-2020
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 8/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ພະຈິກ-2020 23-ພະຈິກ-2020
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/10/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ຕຸລາ-2020 19-ຕຸລາ-2020
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 04/10/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ຕຸລາ-2020 05-ຕຸລາ-2020
7 ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ ແຜ່ນພັບ ແລະ ໂປດສເຕີ 16-ກຸມພາ-2016 16-ກຸມພາ-2016 PDF icon PDF (425.22 KB)
8 ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ2 ແຜ່ນພັບ ແລະ ໂປດສເຕີ 16-ກຸມພາ-2016 16-ກຸມພາ-2016 PDF icon PDF (419.04 KB)
9 ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ 3 ແຜ່ນພັບ ແລະ ໂປດສເຕີ 16-ກຸມພາ-2016 16-ກຸມພາ-2016 PDF icon PDF (506.71 KB)