ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ປອ ຈອມຄຳ ບຸບຜາລີວັນ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານສັນຊາດ ແລະ ວຽກງານສັງລວມ-ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ທ່ານ ວິກອນ ບຸນວິໄລ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412054
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ແລະພ ຍຸຕິທຳເດັກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ທອງສາຍທະລາ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳວຽກງານສົ່ງເສີມເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ພະລາມີໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ພຸດດາວັນ ຫລວງອາມາດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ ແລະ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ລົດຈະນາ ເຂັມທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານການແຜນການ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສາດສະດາ ຍົດລືໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຊີ້ນຳວຽກງານລວມຂອງພະແນກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ໄມຈັນ ສົມພາວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽງການຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້້ນບ້ານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ວາລະພອນ ເອກະພັນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດກົດໝາຍຂອງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ບຸຸນເລີດ ສາຍມິກຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັນຊາດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417236
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານປັບປຸງກົດໝາຍກົດໝາຍສັນຊາດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສັນຊາດ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ຈອນສີ ຄຳດອກທອງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ສະຖິຕິ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ພອນວິນັດ ພົງດາລັດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນພົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທຳເດັກ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417235
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ດາວັນ ມາລິຍາ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິທະນາຍຄວາມລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ຈັນທະວິໄລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412052
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານວິສາຫະກິດກົດໝາຍຂອງຄົນລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ອະລິສັກ ດີປະເສີດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດພິມ ແລະ ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ກົງແສງ ທົງວິໄຊ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັນຊາດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417236
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າການຂໍປະສັນຊາດລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ພຸດທະສອນ ສຸກວິໄລ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021412053
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສີພັນ ບຸນຄຸນ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັນຊາດ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021417236
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າການຂໍເອົາສັນຊາດລາວ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ເຈ ພຸດທະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສຸບັນ ບຸນຄ້ຳ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ພະນັກງານຍົກລະດັບ

ທ່ານ ປານ ສົມວິຈິດ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ວຽກງານຈັດພິມ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ນາງ ທິບພະເກສອນ ບູລົມມະວົງ

ສັງກັດຢູ່ :ພະແນກບໍລິຫານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021911302
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ແຜນການ ແລະ ວຽກງານສະຫຼຸບສັງລວມຂອງກົມ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ