ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ຫຼ້າຄຳສາຍ

ສັງກັດຢູ່ :ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021 412358
ວຽກງານຊີ້ນຳ :ກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ວິຊາການ

ທ່ານ ແສງເດືອນ ວັນນີເພັດ

ສັງກັດຢູ່ :ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ພະນັກງານ
ໂທລະສັບຫ້ອງການ :021414104
ສັງກັດຢູ່ພາກສ່ວນ ຫຼື ກົມ : ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ