ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທັງໝົດ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 Family Register law 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (10.41 MB)
2 Minister Decision on the Impact Assessment of Draft Legislation 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (2.57 MB)
3 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 6 25-ທັນວາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (913.33 KB)
4 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 5 25-ຕຸລາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (904.81 KB)
5 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 4 25-ສິງຫາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (1.24 MB)
6 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 3 25-ມິຖຸນາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (821.21 KB)
7 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ່ 2 25-ເມສາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (650.44 KB)
8 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 01-ກໍລະກົດ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (3.02 MB)
9 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2015 03-ສິງຫາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (11.64 MB)
10 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2015 01-ກັນຍາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (15.27 MB)
11 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2015 01-ຕຸລາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (19.7 MB)
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/11/2019 15-ພະຈິກ-2019 15-ພະຈິກ-2019
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/11/2019 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/10/2019 12-ພະຈິກ-2019 12-ພະຈິກ-2019
18 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/11/2019 05-ພະຈິກ-2019 05-ພະຈິກ-2019
19 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/10/2019 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/10/2019 28-ຕຸລາ-2019 28-ຕຸລາ-2019

Pages