ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/12/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ທັນວາ-2019 03-ທັນວາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 18/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 29-ພະຈິກ-2019 29-ພະຈິກ-2019
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/11/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ພະຈິກ-2019 26-ພະຈິກ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/11/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ພະຈິກ-2019 20-ພະຈິກ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 15/11/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 20-ພະຈິກ-2019 20-ພະຈິກ-2019
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/11/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 18-ພະຈິກ-2019 18-ພະຈິກ-2019

Pages