ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/4/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 09-ເມສາ-2019 09-ເມສາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/4/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/4/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/4/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 05-ເມສາ-2019 05-ເມສາ-2019
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 31/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ເມສາ-2019 03-ເມສາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/3/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 01-ເມສາ-2019 01-ເມສາ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 27/3/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 01-ເມສາ-2019 01-ເມສາ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 27-ມີນາ-2019 27-ມີນາ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 18-ມີນາ-2019 18-ມີນາ-2019
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/3/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມີນາ-2019 12-ມີນາ-2019

Pages