ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/1/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 16-ມັງກອນ-2019 16-ມັງກອນ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/1/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 16-ມັງກອນ-2019 16-ມັງກອນ-2019
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13/1/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ມັງກອນ-2019 15-ມັງກອນ-2019
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6/1/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມັງກອນ-2019 10-ມັງກອນ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/1/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 10-ມັງກອນ-2019 10-ມັງກອນ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/1/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ມັງກອນ-2019 08-ມັງກອນ-2019
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/1/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ມັງກອນ-2019 08-ມັງກອນ-2019
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/12/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 03-ມັງກອນ-2019 03-ມັງກອນ-2019
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/12/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 03-ມັງກອນ-2019 03-ມັງກອນ-2019
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 23/12/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 24-ທັນວາ-2018 24-ທັນວາ-2018

Pages