ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 13/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 14-ສິງຫາ-2018 14-ສິງຫາ-2018
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 5/8/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ສິງຫາ-2018 06-ສິງຫາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ສິງຫາ-2018 09-ສິງຫາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ສິງຫາ-2018 09-ສິງຫາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 09-ສິງຫາ-2018 09-ສິງຫາ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ສິງຫາ-2018 03-ສິງຫາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 1/8/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 01-ສິງຫາ-2018 01-ສິງຫາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 30/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 01-ສິງຫາ-2018 01-ສິງຫາ-2018
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ກໍລະກົດ-2018 26-ກໍລະກົດ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 25/7/2018 ລາຍການວິທະຍຸ 26-ກໍລະກົດ-2018 26-ກໍລະກົດ-2018

Pages