ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13/10/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 11/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 15-ຕຸລາ-2019 15-ຕຸລາ-2019
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ຕຸລາ-2019 08-ຕຸລາ-2019
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 2/10/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 08-ຕຸລາ-2019 08-ຕຸລາ-2019
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6/10/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ຕຸລາ-2019 08-ຕຸລາ-2019
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ຕຸລາ-2019 01-ຕຸລາ-2019
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/9/2019 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ກັນຍາ-2019 23-ກັນຍາ-2019
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 20/9/2019 ລາຍການວິທະຍຸ 20-ກັນຍາ-2019 20-ກັນຍາ-2019

Pages