ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ - Lao Civil Code ( Cartoon Motion )

Video Link