ບົດເພັງເຜີຍແຜ່ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ Lao Civil Code Music Video

Video Link